Orient » Életutak » Xántus János

Xántus János

1825. OKTÓBER 5., CSOKONYA (MA CSOKONYAVISONTA)
1894. DECEMBER 13., BUDAPEST Jeruzsálemi kereszt

ÁZSIAI ÚTJA: 1868-1870

GYŰJTŐ, UTAZÓ, DIPLOMATA

Orient » Életutak » Xántus János

Xántus János

GYŰJTŐ, UTAZÓ, DIPLOMATA

1825. OKTÓBER 5., CSOKONYA (MA CSOKONYAVISONTA)
1894. DECEMBER 13., BUDAPEST Jeruzsálemi kereszt

ÁZSIAI ÚTJA: 1868-1870

Életútja

SZERZŐ: DR. GYARMATI JÁNOS RÉGÉSZ-MUZEOLÓGUS

A feltehetően görög gyökerekkel rendelkező Santhos, avagy Xantos család legalább a 16. század első harmadától élt a Székelyföldön. Az ottani Csíktaplocáról (ma Csíkszereda településrésze, Hargita megye, Románia) került 1803-ban a kassai jogakadémiára Xántus János apja, Ignác (1788–1849). Jogi képesítése megszerzését követően Széchényi Ferenc Somogy megyei birtokpereinek ügyintézőjeként (uradalmi ügyész) telepedett le Csokonyán (ma Csokonyavisonta), ahol 1825. október hó 5-én született meg első, János nevű fia. Édesanyja Wunderlich (névmagyarosítás után Szidnay) Terézia, a Festetich család bélbaltavári uradalmi gazdatisztjének lánya.

Xántus János
XÁNTUS PORTRÉ KÉPES UJSAG1859.11.27. 19. SZ.
TOVÁBB

 

A gimnázium első öt évét Xántus a győri bencés főgimnáziumban töltötte, majd a pécsi püspöki líceumban érettségizett, és ugyanott végezte el a jogakadémiát 1845-ben. 1847-ben ügyvédi vizsgát tett, utána Somogy megyei aljegyzőként tevékenykedett. 1848 májusában öccsével együtt belépett a Somogy megyei nemzetőrségbe, és tűzmesterként vett részt a pákozdi csatában. Hadnagyi előléptetésben részesült, majd átkerült a 46. gyalogos zászlóaljhoz. A komáromi várba vezényelték, tüzér főhadnagyként szolgált. 1849. február 8-án egy felderítő út alkalmával Érsekújvárnál osztrák fogságba esett. Königgrätzben (Hradec Králové, Csehország) tartották fogva, majd büntetésképpen közlegényként besorozták a csehországi Bilinben (Bilina, Csehország) állomásozó 35. Khewenhüller gyalogezredbe, ahol kilenc és fél hónapot szolgált. Anyja bécsi kapcsolatainak köszönhetően elbocsátották a katonai szolgálatból, de hazatérés helyett inkább Drezdába utazott. Prágában ismét letartóztatták, de mivel nem találtak kézzelfogható bizonyítékot arra, hogy katonatársait dezertálásra és lázadásra biztatta volna, katonai felügyelet alatti hazaszállításáról döntöttek. Xántus azonban megszökött, és Hamburgon keresztül 1850. november 18-án Londonba érkezett. Ott azonnal bekapcsolódott az emigráció tevékenységébe, és ő lett az 1851-ben alapított Magyar Emigránsok Demokratikus Segítségnyújtási Bizottságának elnöke. Emellett tudósításokat írt a Magyar Hírlapnak, egyebek mellett a Regent’s Park-i állatkertről, és az akkoriban megnyílt első világkiállításról. Már londoni leveleiben felbukkan az a szándéka, hogy a londoni Természettudományi Társaság szolgálatában a brazíliai Santarembe utazzon természetrajzi gyűjtőként, de végül 1852 közepén az Egyesült Államokba emigrált.

Ott tartózkodásának első éveiről alig tudunk valamit. Ami biztos, hogy 1853-ban New Orleansban csatlakozott Karl von Scherzer és Moritz Wagner természetrajzi gyűjtőútjához. Azt követően, hogy onnan alkalmatlansága miatt elbocsátották, néhány hónapot a magyar alapítású iowai Újbudán töltött, de mivel aligha vágyott a farmeréletre, és minden valószínűség szerint összekülönbözött ottani honfitársaival, egyéb lehetőség híján, 1855. szeptember 24-én szerződéses katonaként (private soldier) Louis Vésey néven öt évre belépett az amerikai hadseregbe. Állomáshelye a kansasi Fort Riley volt. Katonaorvosa vonta be a washingtoni Smithsonian Institution természetrajzi gyűjtőmunkájába, amit egészen 1864-es hazatéréséig végzett. Miután kimerítette a Fort Riley körüli gyűjtési lehetőségeket, Spencer Fullerton Baird, a washingtoni Smithsonian Institution másodtitkárának a segítségével 1857 májusában átkerült a kaliforniai Fort Tejonba, ahol húsz hónapon át folytatta gyűjtéseit, és a Smithsonian valaha volt egyik legjobb természetrajzi gyűjtőjévé vált.

1859 januárjában, ugyancsak Baird közbenjárására leszerelt és belépett a Partkutató Testület kötelékébe, azzal a feladattal, hogy a Kaliforniai-félsziget csúcsán levő Szent Lukács-fokon árapály-megfigyelő állomást létesítsen. Több mint kétéves ott tartózkodása során is folytatta gyűjtéseit.

1861 novemberében hazalátogatott, tudósnak és szabadságharcosnak kijáró tisztelettel fogadták, egzisztenciát azonban nem tudott teremteni, ezért 1862 júniusában visszatért az Egyesült Államokba, ahol, ismét csak Baird támogatásának köszönhetően, konzuli megbízatást kapott a mexikói Manzanillóba. Egy diplomáciai ballépése miatt ugyan fél év múltán felmentették hivatalából, de egészen 1864 márciusáig Mexikóban maradt, hogy befejezze gyűjtéseit. Részben az amerikai polgárháború miatt bezárultak lehetőségei az Egyesült Államokban, s ezért a hazatelepülés mellett döntött. Több mint egy évtizedes amerikai tartózkodása során százezres nagyságrendben gyűjtött zoológiai, botanikai, paleontológiai és ásványtani anyagot elsősorban a Smithsonian Institution és a philadelphiai Természettudományi Akadémia számára, de neki köszönhetően jutott a Magyar Nemzeti Múzeum is mintegy 7500 észak-amerikai természetrajzi tárgyhoz.

Emellett évek óta részt vett a pesti Állatkert előkészítésében, hazatérését követően is sokat tett érte, és 1866. augusztus 9-én végül az ő igazgatása alatt nyitotta meg kapuit. Eötvös József kultuszminiszter kérésére ezt az állását adta fel, amikor 1868 decemberében természetrajzi és népismei gyűjtőként csatlakozott az osztrák–magyar kelet-ázsiai expedícióhoz. Azt követően, hogy csaknem kétévi távollétet követően hazaérkezett, 1871 pünkösdjén kiállításon mutatta be népismei gyűjteményét. Ez volt Magyarországon az első néprajzi kiállítás. Ezt követően nevezték ki Xántust a Magyar Nemzeti Múzeum 1872-ben megalapított Ethnographiai Osztályának élére, és bízták meg a közelgő bécsi világkiállításra küldendő magyarországi néprajzi anyag összegyűjtésével. Az alapítást övező lelkesedést követően az Ethnographai Osztály csaknem két évtizeden keresztül nem pusztán magára maradt, hanem még a megszüntetése is fölmerült. Helyzete a millennium közeledtével mozdult el a holtpontról, élete legutolsó éveiben Xántus nem csak magyaroroszági gyűjtőtevékenységét újíthatta fel, hanem az osztály jobb körülmények közé helyezésében is aktívan részt vett. Előbb a Várkert Bazárba, majd egy ferencvárosi bérházba költöztette a múzeumot. Ottani felvirágzását Xántus azonban már nem érhette meg, 1894. december 13-án elhunyt.

XÁNTUS JÁNOS ÁZSIAI ÚTJA

Xántus János ázsai útja

Az osztrák gazdasági élet szereplői az 1860-as évek első felétől sürgették egy olyan expedíció elindítását, ami a nyugati hatalmakhoz hasonlóan diplomáciai és kereskedelmi szerződést kötne a három szuverén kelet-ázsiai királysággal, Sziámmal, Kínával és Japánnal. Az expedíció elindulását több nemzetközi (osztrák–porosz ellentét, Habsburg Miksa mexikói kivégzése) és belpolitikai (a magyar–osztrák viszony rendezetlensége) tényező hátráltatta, s végül 1868. október 18-án került sor rá.

TOVÁBB

 

Az addigra megkötött osztrák–magyar kiegyezés értelmében Magyarországnak 30%-os terhet kellett vállalnia a költségekből, illetve szakembereket biztosítani a diplomáciai kiküldöttek (Hengelmüller László, Bernáth Géza) és az ún. kereskedelmi jelentéstevők (Cserei Manó, Kaas Ivor) közé. Noha a magyar kormány megpróbálta mozgósítani a hazai gazdasági élet szereplőit, az MTA Természettudományi Osztályának tagjai nem reméltek gazdasági előnyöket az expedíciótól. Annál kecsegtetőbbnek tartották a tudományos lehetőségeket, ezért jártak közben Eötvös József kultuszminiszternél egy természetrajzi gyűjtő kiküldése érdekében. Eötvös a bécsi kormányzat minden ellenállását legyűrve elérte, hogy Xántus János 1868. december 31-én elindulhasson a már úton levő expedíció után azzal a megbízással, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum és más hazai tudományos intézmények számára természetrajzi, népismei (néprajzi és iparművészeti), könyvészeti és numizmatikai információ- és tárgygyűjtést végezzen.

Az expedíció hajóival ellentétben Xántus már a Szuezi-csatornán keresztül utazhatott, ami nagyban meggyorsította utazását. Ennek köszönhetően előbb két hetet tölthetett Ceylonon elsősorban természetrajzi gyűjtéssel, majd két hónapon át várakozott Szingapúrban, mire az expedíció két hajója megérkezett. Az idő alatt a városban és a város körüli területeken tett gyűjtőutakat, majd az expedíció előfutáraként Bangkokba hajózott. Egyhónapos ott tartózkodása során főként népismei, könyvészeti és numizmatikai anyagot gyűjtött. Az expedíció rövid kokinkínai (vietnámi) tartózkodása során Xántusnak francia hadizsákmányból sikerült hozzájutnia egy kivételes iparművészeti gyűjteményhez, az azt hazaszállító hajó azonban elsüllyedt.

Kínában előbb Hongkongban és Kantonban időzött, miközben az expedíció többi tagja diplomáciai feladatokat teljesített. Hasonló okokból töltött Xántus közel három hónapot Sanghaj környékén, ahonnan több utazást is tett, a leghosszabbat a Jangce folyón Xankingig [Nanking] és Hankowig [Hankou, ma Vuhan egyik városrésze]. Elsősorban városi kézműves műhelyekben és boltokban vásárolt, természetrajzi anyagot pedig maga gyűjtött.
Szeptember közepétől Xántus mintegy két hónapot töltött Japánban. Gyűjtéseit elsősorban azokban a kikötőkben, Hiradóban, Nagaszakiban, Hiógóban és Jokohamában végezte, ahol az expedíció hajói megfordultak. Japánból származó népismei gyűjteményében, Kínához hasonlóan magas arányban vannak képviselve a „mustrák”, a gyári termékminták, melyeket a hazai iparfejlesztéshez kívántak felhasználni. A japán császársággal megkötött egyezményeket követően az expedíció teljesítette fő küldetését, és hajói kettéváltak.
A Friedrich korvett, egyfajta nyomásgyakorlásként, a kelet-ázsiai vizeken állomásozott, majd – az időközben megnyílt Szuezi-csatornán keresztül – visszatért Európába, és 1871. január 26-án futott be Pola kikötőjébe. A Donau fregatt Dél-Amerika felé indult, ahol a kelet-ázsiaihoz hasonló szerződéseket kötöttek. Mivel Dél-Amerikába mindössze egyetlen magyar tarthatott az expedícióval, és Xántusnak személyes, politikai és gyűjtési szempontból is különösen rossz volt a viszonya az expedíció osztrák résztvevőivel, ő lényegében csak a hazautazás és a maradás között választhatott. Ezért 1869. november 1-jén kivált az expedícióból, és Eötvös anyagi támogatásának köszönhetően önállóan folytatta gyűjtőútját.

Formosa (Tajvan), Honkong és Makaó érintésével visszatért az expedíciós bázisaként szolgáló Szingapúrba, és felkészült (felszerelést és ajánlóleveleket szerzett be, nyelvet tanult) leghosszabb, borneói gyűjtőútjára. Legfőbb célja az akkoriban Európában mindössze egyetlen példánnyal képviselt orángután elejtése volt. Négyhónapos borneói tartózkodása során nem csak hogy kilenc példányt sikerült elejtenie, hanem minden más ázsiai helyszínnél nagyobb természetrajzi és kivételesen gazdag néprajzi gyűjteményt állított össze.

Borneóról ismét visszatért Szingapúrba, ahonnan utolsó gyűjtőútjára Jávára utazott. Ott újabb nagyvadat, egy rinocéroszt sikerült elejtenie, de rajzai tanúsága szerint felkereste a buitenzorgi füvészkertet is. Utazását egy rövid szumátrai és újabb szingapúri megállóval fejezte be, és 1870. november 4-én, húsz hónappal elindulását követően lépett ismét partra Triesztben.

Gyűjteményei több mint 155 000 objektumot tettek ki, amiből a zoológiai példányok száma meghaladta a 86 000-et, a botanikai példányoké pedig a 65 000-et. Ehhez járult 428 ásvány és kövület, több mint 1000 érme és pénz, körülbelül 500 könyv és kézirat, valamint közel 3000 népismei tárgy. Gyűjteményei zöme a Magyar Nemzeti Múzeum már létező osztályaiba került, míg a népismei gyűjteményéből 1872. március 5-én létrehozták a múzeum Ethnographiai Osztályát.

Xántus János – Hagyaték

Tűzóra, Kína, Xántus János gyűjtése, NM 947_A
Tűzóra, Kína, Xántus János gyűjtése, NM 947_A

Gyűjteményei több mint 155 000 objektumot tettek ki, amiből a zoológiai példányok száma meghaladta a 86 000-et, a botanikai példányoké pedig a 65 000-et. Ehhez járult 428 ásvány és kövület, több mint 1000 érme és pénz, körülbelül 500 könyv és kézirat, valamint közel 3000 népismei tárgy. Gyűjteményei zöme a Magyar Nemzeti Múzeum már létező osztályaiba került, míg a népismei gyűjteményéből 1872. március 5-én létrehozták a múzeum Ethnographiai Osztályát. Bővebben

Könyvek

Néhány rövidebb közleménytől eltekintve gyűjteményeit sajnos nem dolgozta fel, de utazásairól számos önálló kötetet, és számtalan hírlapi és folyóiratcikket jelentetett meg. Életéről és munkásságáról három komolyabb monográfia született.

Dokumentumtár

Fotóarchívum

Blog

A Buitenzorg botanikus kert, Indonézia, 1930, hippostcard.com
Dr. Gyarmati János interjú
A gyűjtés rabszolgája 3. rész

2021.04.12. Címkék: Dr. Gyarmati János, Xántus János

Orient Projekt nagyinterjú Dr. Gyarmati Jánossal a Néprajzi Múzeum régész-főmuzeológusával Xántus János különleges pályafutásáról és a Xántus-kutatásról.

A gyűjtés rabszolgája 2. rész

2021.04.12. Címkék: Dr. Gyarmati János, Xántus János

Orient Projekt nagyinterjú Dr. Gyarmati Jánossal a Néprajzi Múzeum régész-főmuzeológusával Xántus János különleges pályafutásáról és a Xántus-kutatásról.

A gyűjtés rabszolgája 1. rész

2021.04.12. Címkék: Dr. Gyarmati János, Xántus János

Orient Projekt nagyinterjú Dr. Gyarmati Jánossal a Néprajzi Múzeum régész-főmuzeológusával Xántus János különleges pályafutásáról és a Xántus-kutatásról.

previous arrow
next arrow
Alapvető szakirodalom, források
 • 1858a Xántus János levelei Éjszakamerikából. Tizenkét eredeti rajzok után készült kő- és egynéhány fametszettel közli Prépost István. Pest.
 • 1858b Descriptions of two new species of Birds from the vicinity of Fort Tejon, California. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Vol. 10. 117.
 • 1859a A Nemzeti Muzeum igazgatójának. Pueblo los Angeles, déli California jan. 2. 1859. Pesti Napló március 17. 10: 2859.
 • 1859b Északamerikai levelek Xantus Janostól La-paz a bibortengeren 1859. apr. 15. Győri Közlöny december 22. 3(102): 406.
 • 1859c Északamerikai levelek Xantus Jánostól San-Jose del Cabo, déli California 1859. junius 15. Győri Közlöny december 25. 3(103): 410.
 • 1859d Catalogue of Birds collected in the vicinity of Fort Tejon, California, with a description of a new species of Syrnium. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Vol. 11, 187–193.
 • 1859e Descriptions of supposed new species of Birds from Cape St. Lucas, Lower California. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Vol. 11, 297–299.
 • 1860a Utazás Kalifornia déli részeiben. Egy földképpel és nyolcz kő- és nyolcz fametszettel. Pest, Lauffer és Stolp.
 • 1860b Descriptions of Three New Species of Starfishes from Cape St. Lucas. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Vol. 12, 568.
 • 1861a Amerikai levél Xantus Jánostól. Los Martyres-fok, bibortenger 1860 junius 21. Győri Közlöny február 3., 5(10): 38.
 • 1861b Amerikai levél Xantus Jánostól Honolulu a Sandwich szigeteken 1860. szept. 5 és 6. Győri Közlöny április 11. 5(29): 114–115., április 14. 5(30): 118., április 18. 5(31): 123.
 • 1862a Utasítás természetrajzi tárgyak gyűjtésére, elkészítésére, megtartására és tovaszállítására. Pest, K. Magyar Természettudományi Társulat.
 • 1862b Levelek külföldről VII. Philadelphia, jul. 27-én 1862, Győri Közlöny október 12. 6(82): 325–326.
 • 1862c Adatok a tenger természettani földiratához. Magyar Akadémiai Értesitő, A mathematikai és természettudomânyi osztályok közlönye III: 86–100.
 • 1862d Levelek külföldről VI. Philadelphia, jul. 26. 1862. Győri Közlöny szeptember 18., 6(75): 297–299.
 • 1863a Levelek külföldről XV Ocean Queen gőzöson Saint Domingo sziget mellett. – Decz. 18-án 1862. Győri Közlöny május 14. 7(39): 153–154.
 • 1863b Levelek Külföldről XVII–XVIII. Panama, Új-Granada, dec. 21. 1862. Győri Közlöny november 12. 7(91): 363, november 19., 7(93): 371.
 • 1864a Amsterdam, Holland, junius 28-án 1864. Győri Közlöny július 7. 8(54): 217–218.
 • 1864b Rotterdam, Holland, Julius 3. 1864. Győri Közlöny július 21. 8(58): 233.
 • 1864c Antwerpen, Belgium, Julius 7. 1864. Győri Közlöny július 28. 8(60): 241, július 31. 8(61): 245.
 • 1864d Leyden, Holland, junius 30-án 1864. Győri Közlöny július. 10. 8(55): 221.
 • 1864e Leyden, Holland, Julius 1. 1864. Győri Közlöny július. 14. 8(56): 225.
 • 1864f A magyar nemzeti muzeum érdekében. Pesti Napló október 21. 15(241): 1–2.
 • 1865 A magyarországi gőzhajózás érdekében. Győri Közlöny augusztus 24. 9(68): 342–343., augusztus 27. 9(69): 350–351., augusztus 31. 9(70): 358., szeptember 3. 9(71): 366–367.
 • 1866 Vadászati kirándulás nyugati Mexikóba. Hazánk s a külföld szeptember 23. 2(38): 594–597, szeptember 30. 2(39): 612–615.
 • 1869a A magyar-osztrák kelet-ázsiai expedtiótól I. Alexandria, Egyiptom, január. 9. 1869. Hazánk s a Külföld március 18. 5(11): 170–172.
 • 1869b Levél Ceylon szigetéről. Fővárosi Lapok március 11. 6(57): 227.
 • 1869c Khinai levelek. Fővárosi Lapok október 3. 6(226): 903.
 • 1869d A khinai „Rongyos szigetek.” Fővárosi Lapok október 22. 6(242): 966.
 • 1869e Hazafelé II. Macao, (Khina), nov. 25. 1869. Hazánk s a külföld március 3. 6(9): 131–132.
 • 1870a „A Formosa gőzösön, a khínai tengeren, november 12, 1869. „Hazafelé!“ I. Hazánk s külföld február. 17. 6(7): 103–106.
 • 1870b „Hazafelé!’” IV. Singapore (Malái szigettenger), dec. 27. 1869. Hazánk s külföld március 24. 6(12): 186–189.
 • 1870c „Hazafelé!” V. Sarawak (Borneo), január 29. 1870. Hazánk s a Külföld augusztus 18. 6(33): 515–519.
 • 1870d „Hazafelé!” VI. Sarawak (Borneo), március 8. 1870. Hazánk s a Külföld augusztus 25. 6(34): 529–534.
 • 1870e „Hazafelé!” VII. Sarawak (Borneo), april 20. 1870. Hazánk s a Külföld szeptember 8. 6(36): 561–566.
 • 1870f „Hazafelé!” Hazánk s a Külföld szeptember 15. 6(37): 579–581.
 • 1870g Levél Borneóbul dr. Friewaldszky Jánoshoz intézve. Fővárosi Lapok május 21. 7(109): 465.
 • 1871a A közoktatási minister megbizásából 1869/70-ben Keletázsiában országos költségen gyüjtött s a M. N. Muzeumban ideiglenesen kiállított népismei tárgyak leíró sorozata. Pest, Rudnyánszky.
 • 1871b Előleges jelentés a keletázsiai kiküldetése alkalmával gyűjtött természeti és népismei tárgyakról összekötve egy indítványnyal a gyűjtött természeti tárgyak kidolgoztatását és kiadását illetőleg. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 5(9): 147–149.
 • 1871c Dajmpang rengeteg, Jáva szigetén 1870. július 15. Ország Világ január 1. 1. sz.
 • 1871d Xántus J. levelei Kelet-Ázsiából II. Tjandjöer, Jávasziget aug. 31. 1870. Ország Világ február 5., 6: 61–62.
 • 1871e A khinai nőkről. Fővárosi Lapok március 29. 8(72): 328, március 30. 8(73): 331, március 31. 8(74) 335–336.
 • 1872 A magyar népismei kiállításról. Fővárosi Lapok március 16. 9(62): 267.
 • 1874a Japánról ipartörténeti szempontból, különös tekintettel a japáni papíriparra. Vasárnapi Ujság március 15. 21(11): 163–164, március 22. 21(12): 178–179, március 29 21(13): 194–196.
 • 1874b Vezető a Magyar Nemzeti Muzeum Népismei gyűjteményében. Második átdolgozott kiadás. Budapest, Athenaeum.
 • 1877a Sob Sám Tim Bú khinai utinaplójából I. Fővárosi Lapok augusztus 23. 11(191): 919.
 • 1877b Sob Sám Tim Bú. Khinai uti naplójából (Folytatás). Fővárosi Lapok augusztus 25. 11(193 ): 929.
 • 1877c Sob Sám Tim Bú. Khinai uti naplójából V. Fővárosi Lapok augusztus 31. 11(198 ): 953-954.
 • 1877d Néhány hét Ceylon szigetén. Budapest, Franklin-Társulat Nyomdája.
 • 1879 Uti emlékeim Singapoore és vidékéről. Győr.
 • 1880 Borneo szigetén 1870-ben tett utazásomról. Földrajzi Közlemények 8: 153–219.
 • 1885 Herman Ottó úr és a néprajzi muzeum. Egyetértés 19. december 4. 19(333): 1.
 • 1886 Uti emlékek Luzon Szigetéről. Földrajzi Közlemények 14: 245–286.
 • 1887 Uti jegyzetek Sziámból. Földrajzi Közlemények 15: 1–28.
 • 1888 A cethalászatról. Földrajzi Közlemények 16: 28–53.
 • 1889 Nyugati Mexikóról. Földrajzi Közlemények 17: 217–271.
 • 1892 A Magyar Nemzeti Muzeum Ethnographiai Osztályának története, s egy inditvány jövőjét illetőleg. Ethnographia 3(7–10): 298–310.
A fotók forrásai

Néprajzi Múzeum
si.edu
galeriasavaria.hu
hartmancox.com
United States Library of Congress’s Prints and Photographs division
MTM Tudománytörténeti Gyűjtemény
antikvarium.hu
fortepan.hu
DKA
mutargy.com
commons.wikipedia.com
Magyar Nemzeti Levéltár
Természettudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjtemény
Győri Múzeum
Győri Bencés Gimnázium
Gyarmati János
OSZK Levelestár
arcanum.hu
amazon.com